English  |  正體中文  |  简体中文  |  Items with full text/Total items : 54367/62174 (87%)
Visitors : 14937080      Online Users : 34
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTHU Library IR team.
Scope Tips:
 • please add "double quotation mark" for query phrases to get precise results
 • please goto advance search for comprehansive author search
 • Adv. Search
  HomeLoginUploadHelpAboutAdminister Goto mobile version

  Collection

  第53期-生命教育 [17/17]
  第54期-科技管理 [14/14]
  第55期-能源 [12/12]
  第56期-資訊社會 [12/12]
  第57期-物理 [12/12]
  第58期-機械工程 [13/13]
  第59期-生命科學 [11/11]
  第60期-材料科學 [11/11]
  第61期-性別研究 [11/11]
  第62期-半導體元件 [12/12]
  第63期 [13/13]
  第64期 [21/21]
  第65期 [20/20]
  第66期 [19/19]
  第67期 [21/21]
  第68-69期 [26/26]

  Siblings


  專題演講 [2/2]
  管理端測試 [2/7]
  機構典藏 [111/111]

  Community Statistics


  近3年內發表的文件:0(0.00%)
  含全文筆數:245(100.00%)

  文件下載次數統計
  下載大於0次:245(100.00%)
  下載大於100次:245(100.00%)
  檔案下載總次數:164811(0.71%)

  最後更新時間: 2020-09-21 22:00

  上傳排行

  資料載入中.....

  下載排行

  資料載入中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目1-25 / 178. (共8頁)
  1 2 3 4 5 6 7 8 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  Chang, Shu-hua [3/3]
  Chao, Mei-chun [1/1]
  Chen, Tzu-chen [1/1]
  Chen, Yu-fan [1/1]
  Chen, Yu- fen [1/1]
  Chiang, Yu-chieh [2/2]
  Chiou, Ya-nuan [1/1]
  Chou, Shul-lai [1/1]
  Chu-ya Chang [3/3]
  Chuang, Hwei-lin [1/1]
  Chwen-huey Yu [26/26]
  Editorial Board [10/10]
  Fu, Chiao-yun [1/1]
  Fu-hui Wu [3/3]
  Fu-ren Lin [1/1]
  Hsiao-chin Hsieh [2/2]
  Hsieh, Hui-wen [4/4]
  Hsiu-chieh Chuang [1/1]
  Hui-wen Hsieh [12/12]
  Hung, Shu-hsuan [1/1]
  Hwei-lin Chuang [9/9]
  Jung-hsuan Wang [3/3]
  Leu, Shwu-may [1/1]
  Li-hsin Wan [5/5]
  Liang, Shou-shian [1/1]
  顯示項目1-25 / 178. (共8頁)
  1 2 3 4 5 6 7 8 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回饋