National Tsing Hua University Institutional Repository:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 54367/62174 (87%)
造访人次 : 14937881      在线人数 : 73
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTHU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻
  技術報告 [4/4]
  期刊論文 [26/26]

  类别统计

  近3年内发表的文件:0(0.00%)
  含全文笔数:33(84.62%)

  文件下载次数统计
  下载大于0次:33(100.00%)
  下载大于100次:33(100.00%)
  全文下载总次数:46168(57.42%)

  最后更新时间: 2020-09-21 20:50


  上传排行

  数据加载中.....

  下载排行

  数据加载中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目1-25 / 63. (共3页)
  1 2 3 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  Bo-Chi Chuang [1/1]
  C.-C. Shen [1/1]
  C.-L. Hu [1/2]
  C.-R. C Wang [0/3]
  C.-R. R. Wang [0/1]
  C.-T. Fan [2/2]
  C.-T. Lin [2/3]
  Chao Zhou [1/1]
  Che-Tsung Lin [1/1]
  Chen-Jui Chung [1/1]
  Chi-Wen Lo [3/3]
  Chia-Hung Yeh [1/1]
  Chia-Min Tsai [2/2]
  Chia-Wen Lin [20/20]
  Chih-Chun Hsu [2/2]
  Chih-Chung Hsu [3/3]
  Chih-Hung Ling [2/2]
  Chih-Yun Tsai [1/1]
  Chiou-Ting Hsu [3/3]
  Chun-Yu Lin [2/2]
  D.-W. Li [1/1]
  D.-Y. Chiou [2/2]
  De-An Huang [1/1]
  G.-S. Jeng [1/1]
  H.-L. Liu [3/6]
  显示项目1-25 / 63. (共3页)
  1 2 3 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈