National Tsing Hua University Institutional Repository:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 54367/62174 (87%)
造访人次 : 14939877      在线人数 : 57
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTHU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻

  子类别

  專利 [3/3]
  會議論文 [2/4]
  期刊論文 [14/14]

  邻近社群


  生命科學系 [1188/1335]
  分子醫學研究所 [12/12]
  生物科技研究所 [83/83]

  社群统计


  近3年内发表的文件:0(0.00%)
  含全文笔数:19(90.48%)

  文件下载次数统计
  下载大于0次:19(100.00%)
  下载大于100次:19(100.00%)
  全文下载总次数:22675(0.10%)

  最后更新时间: 2020-09-23 04:24

  上传排行

  数据加载中.....

  下载排行

  数据加载中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目1-25 / 59. (共3页)
  1 2 3 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  B. A. Sheu [1/1]
  C.-A. Wang [1/1]
  Carolyn R. Moomaw [1/1]
  Casey, PJ [1/1]
  Charles H. Langley [1/1]
  Chau-Ti Ting [2/2]
  Chi-Shin Hwang [1/1]
  Chien-Jung Chen [1/1]
  Chien-Wei Hou [2/2]
  Chih-Chang Lin [1/1]
  Chih-Cheng Lin [1/1]
  Chung-An Wang [1/1]
  Clifford W. Sachs [1/1]
  David J. Begun [1/1]
  Fang L. Zhang [1/1]
  Fu, H-W [0/2]
  Fu, HW [1/1]
  H. W. Fu [2/2]
  Hsiao-Fang Hung [3/3]
  Hua-Wen Fu [12/12]
  Jen-Shu Wang [1/1]
  JoAnn Trejo [1/1]
  John F. Moomaw [1/1]
  Kee-Ching Jeng [3/3]
  Keith E. Mostov [1/1]
  显示项目1-25 / 59. (共3页)
  1 2 3 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈