National Tsing Hua University Institutional Repository:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 54367/62174 (87%)
造访人次 : 13670067      在线人数 : 20
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTHU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻

  子类别

  專書論文 [4/4]
  會議論文 [19/20]
  期刊論文 [81/82]
  考古題 [14/14]

  邻近社群


  國際專業管理碩士班 [5/5]
  科技法律研究所 [131/185]
  科技管理研究所 [143/160]
  科管院出版品 [28/28]
  經濟學系 [147/219]
  經營管理碩士在職專班 [5/5]
  服務科學研究所 [63/79]
  高階經營管理碩士在職專班 [13/14]

  社群统计


  近3年内发表的文件:0(0.00%)
  含全文笔数:118(98.33%)

  文件下载次数统计
  下载大于0次:118(100.00%)
  下载大于100次:118(100.00%)
  全文下载总次数:99666(0.45%)

  最后更新时间: 2019-10-15 17:19

  上传排行

  数据加载中.....

  下载排行

  数据加载中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目1-25 / 137. (共6页)
  1 2 3 4 5 6 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  C. C. Lin [1/1]
  C.-H. Han [3/3]
  Cameron S. Thraen [1/1]
  Cary Lin [2/2]
  Chang CC [2/2]
  Chang, Chuang-Chang [0/1]
  Chang, J [1/1]
  Chang, Jow-Ran [1/1]
  Chang JR [1/1]
  Chao-Hsi Huang [2/2]
  Che-Chun Lin [5/5]
  Chen, Shu-Ling [8/8]
  Cheng-few Lee [2/2]
  Chia-Wen Ho [1/1]
  Chih-Wei Tang [1/1]
  Ching-Fan Chung [1/1]
  Chu, T. H. [1/1]
  Chuan Hsiang Han [8/8]
  Chuang-Chang Chang [4/4]
  Chung CF [3/3]
  Chung Ching-fan [1/1]
  Chung-Ming Kuan [2/2]
  d Hung Neng Lai [1/1]
  Fouque, Jean-Pierre [1/1]
  Fouque JP [1/1]
  显示项目1-25 / 137. (共6页)
  1 2 3 4 5 6 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈