National Tsing Hua University Institutional Repository:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 54367/62174 (87%)
造访人次 : 14931950      在线人数 : 94
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTHU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻

  子类别

  專利 [1/1]
  會議論文 [28/76]
  期刊論文 [76/82]
  考古題 [27/27]

  邻近社群


  國際專業管理碩士班 [5/5]
  科技管理研究所 [143/160]
  科管院出版品 [28/28]
  經濟學系 [147/219]
  經營管理碩士在職專班 [5/5]
  計量財務金融學系 [118/120]
  服務科學研究所 [63/79]
  高階經營管理碩士在職專班 [13/14]

  社群统计


  近3年内发表的文件:0(0.00%)
  含全文笔数:131(70.81%)

  文件下载次数统计
  下载大于0次:131(100.00%)
  下载大于100次:131(100.00%)
  全文下载总次数:93065(0.40%)

  最后更新时间: 2020-09-20 16:12

  上传排行

  数据加载中.....

  下载排行

  数据加载中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目1-25 / 68. (共3页)
  1 2 3 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  Benjamin Li [1/1]
  Benjamin Y. Li [1/1]
  BOW, CHEU-MING [1/1]
  C. Fan [0/1]
  Charles R. Irish [2/2]
  CHEN, HONG-JI [1/1]
  Chien-Te Fan [2/2]
  Ching-Chung Huang [1/1]
  Chung-Li Chen [1/1]
  Chung-Lin Chen [1/1]
  Fan Chien Te [2/2]
  Gao, Anton Ming-Zhi [1/1]
  Guo-Ying Jiang [1/1]
  Juang, Katherine Yuhh-Chinn [1/1]
  Lee, Chung-His [1/1]
  LIAO, CHIU-CHIN [1/1]
  Lih-Chyi Wen [1/1]
  Lin, Jui-Chu [1/1]
  LIU, YING-AN [1/1]
  Mei-Hui Tsao [2/2]
  SHEN, SY-KANG [1/1]
  Shi Zhiyuan [1/1]
  Shin-yi Peng [19/28]
  WEI, LEE-TONG [1/1]
  Wen-Ling Chiu [1/1]
  显示项目1-25 / 68. (共3页)
  1 2 3 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈