National Tsing Hua University Institutional Repository:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 54367/62174 (87%)
造访人次 : 13672864      在线人数 : 25
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTHU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻

  子类别

  專利 [1/1]
  專書論文 [3/3]
  會議論文 [22/39]
  期刊論文 [83/83]
  考古題 [34/34]

  邻近社群


  國際專業管理碩士班 [5/5]
  科技法律研究所 [131/185]
  科管院出版品 [28/28]
  經濟學系 [147/219]
  經營管理碩士在職專班 [5/5]
  計量財務金融學系 [118/120]
  服務科學研究所 [63/79]
  高階經營管理碩士在職專班 [13/14]

  社群统计


  近3年内发表的文件:0(0.00%)
  含全文笔数:143(89.38%)

  文件下载次数统计
  下载大于0次:143(100.00%)
  下载大于100次:143(100.00%)
  全文下载总次数:135914(0.62%)

  最后更新时间: 2019-10-19 01:02

  上传排行

  数据加载中.....

  下载排行

  数据加载中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目1-25 / 189. (共8页)
  1 2 3 4 5 6 7 8 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  Annalee Saxenian [1/1]
  Bou-Wen Lin [6/6]
  Chang, Chan-Chia [1/1]
  Chang SH [1/1]
  Chang, Y-C [2/2]
  Chang YC [4/4]
  Chang, Yuan-chieh [1/3]
  Chen, Chung-Jen [2/2]
  Chen CJ [6/6]
  Chen, Houn-Gee [1/1]
  Chen JS [1/1]
  Chen LY [1/1]
  Chen MH [2/2]
  CHEN, Tai-An [1/1]
  Chen YL [1/1]
  Chiang, Che-ming [1/1]
  Chieng, Wen-Chiang [1/1]
  Chin-Tay Shi [1/1]
  Chin-Tay Shih [2/2]
  Chiu HC [9/9]
  Chiu, Hung-Chang [1/1]
  Chou, Szu-Yu [1/1]
  Chuan-Kai Lee [1/1]
  Chun-Yao Huang [1/1]
  Connie Zheng [1/1]
  显示项目1-25 / 189. (共8页)
  1 2 3 4 5 6 7 8 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈