National Tsing Hua University Institutional Repository:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 54367/62174 (87%)
造访人次 : 14951152      在线人数 : 103
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTHU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻

  子类别

  會議論文 [40/54]
  期刊論文 [132/142]
  考古題 [15/15]

  邻近社群


  電機工程學系 [4796/7374]
  資訊工程學系 [3709/4005]
  光電工程研究所 [85/113]
  資訊系統與應用研究所 [517/532]
  通訊工程研究所 [666/684]
  電機資訊學院學士班 [271/290]

  社群统计


  近3年内发表的文件:0(0.00%)
  含全文笔数:187(88.63%)

  文件下载次数统计
  下载大于0次:187(100.00%)
  下载大于100次:187(100.00%)
  全文下载总次数:184846(0.79%)

  最后更新时间: 2020-09-26 08:31

  上传排行

  数据加载中.....

  下载排行

  数据加载中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目1-25 / 525. (共21页)
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  Abelmann, L. [1/1]
  ALLEN Y. K. [0/1]
  Awl, W.K. [1/1]
  Bain, J.A. [1/1]
  Barnoski, M. [1/1]
  Bin Yu [2/2]
  Block, T. [2/2]
  Boe,Chen-Hao [1/1]
  Bonds Yi-Yi Cheng [1/1]
  Bor-Uei Chen [1/1]
  Brault, R.G. [1/2]
  Brown, R.H. [1/1]
  Buttari, D. [2/2]
  C.-K. Wen [1/1]
  C.-Z. Liao [1/1]
  Carley, L.R. [1/1]
  Chan, C.Y. [2/2]
  Chan, L [1/1]
  Chan, S.T.H. [1/1]
  Chang, C.A. [1/1]
  Chang, Che-Wei [1/1]
  Chang, Ching-Hung [1/1]
  Chang,Chuan-Ming [1/1]
  Chang, Da-Chiang [0/1]
  Chang-Han Wu [1/1]
  显示项目1-25 / 525. (共21页)
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈