National Tsing Hua University Institutional Repository:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 54367/62174 (87%)
造访人次 : 13669424      在线人数 : 14
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTHU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻

  子社群

  動力機械工程學系簡訊 [49/49]
  工學院產學研合作聯盟簡訊 [278/278]
  工學院院友簡訊 [77/77]
  清華化工系刊 [35/35]
  清華材料系友通訊系刊 [121/121]

  邻近社群


  分子工程學程碩士班 [3/3]
  化學工程學系 [1123/1249]
  工業工程與工程管理學系 [953/1045]
  生物工程學程碩士班 [4/4]
  動力機械工程學系 [1423/1513]
  奈米工程與微系統研究所 [112/125]
  材料科學工程學系 [1550/1676]

  社群统计


  近3年内发表的文件:0(0.00%)
  含全文笔数:560(100.00%)

  文件下载次数统计
  下载大于0次:560(100.00%)
  下载大于100次:560(100.00%)
  全文下载总次数:314570(1.43%)

  最后更新时间: 2019-10-14 23:48

  上传排行

  数据加载中.....

  下载排行

  数据加载中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目1-25 / 274. (共11页)
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  Chen, Hung-Wei [1/1]
  Chen, Lih-Juann [1/1]
  Cheng, Cheng-Wei [1/1]
  Chou, Li-Jen [1/1]
  Chueh, Yu-Lun [1/1]
  Duh, Jenq-Gong [1/1]
  Lu, Hsiao-Tzu [1/1]
  Sheen, Shyang-Roeng [1/1]
  Wu, Wen-Wei [1/1]
  何俊德 [1/1]
  何榮銘 [1/1]
  何金華 [6/6]
  何雨璠 [24/24]
  余思縈 [1/1]
  侯建良 [1/1]
  俎永熙 [1/1]
  劉佩宜 [1/1]
  劉偉立 [2/2]
  劉傑騏 [1/1]
  劉國雄 [1/1]
  劉大佼 [4/4]
  劉容生 [1/1]
  劉懿嫻 [4/4]
  劉承賢 [1/1]
  劉達人 [1/1]
  显示项目1-25 / 274. (共11页)
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈