National Tsing Hua University Institutional Repository:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 54367/62174 (87%)
造访人次 : 13673706      在线人数 : 16
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTHU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻

  子社群

  組織與管理 [28/28]

  邻近社群


  國際專業管理碩士班 [5/5]
  科技法律研究所 [131/185]
  科技管理研究所 [143/160]
  經濟學系 [147/219]
  經營管理碩士在職專班 [5/5]
  計量財務金融學系 [118/120]
  服務科學研究所 [63/79]
  高階經營管理碩士在職專班 [13/14]

  社群统计


  近3年内发表的文件:0(0.00%)
  含全文笔数:28(100.00%)

  文件下载次数统计
  下载大于0次:28(100.00%)
  下载大于100次:28(100.00%)
  全文下载总次数:22206(0.10%)

  最后更新时间: 2019-10-20 03:20

  上传排行

  数据加载中.....

  下载排行

  数据加载中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目1-25 / 74. (共3页)
  1 2 3 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  Carol Yeh-Yun Lin [2/2]
  Chai-Hui Lin [1/1]
  Chang-Yung Liu [1/1]
  Cheng-Chen Lin [2/2]
  Cheng-Yu Lee [1/1]
  Cher-Min Fong [1/1]
  Chiung-Yi huang [1/1]
  Chung-Chao Cheng [1/1]
  Chung-Jen Chen [1/1]
  Doris Hsiao-Feng Chang [1/1]
  Hsi-An Shih [1/1]
  Hsi-Mei Chung [1/1]
  Huang-Che Wong [1/1]
  Jia-Chi Huang [1/1]
  Joseph Chwo-Ming Yu [1/1]
  Kuo-Feng Huang [1/1]
  Mavis Yi-Cheng Chen [1/1]
  Mei-Chih Chen [1/1]
  Mei-yu Yang [1/1]
  Miao-Que Lin [1/1]
  Nai-Wen Chi [1/1]
  Pang-Hsiang Yu [1/1]
  Ru-Mei Hsieh [1/1]
  Shih-Chang Hung [1/1]
  Shih-Chieh Fang [1/1]
  显示项目1-25 / 74. (共3页)
  1 2 3 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈