National Tsing Hua University Institutional Repository:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 54367/62174 (87%)
造访人次 : 13677092      在线人数 : 16
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTHU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻
  專書論文 [2/4]
  期刊論文 [12/22]

  类别统计

  近3年内发表的文件:0(0.00%)
  含全文笔数:25(22.32%)

  文件下载次数统计
  下载大于0次:25(100.00%)
  下载大于100次:25(100.00%)
  全文下载总次数:28019(67.83%)

  最后更新时间: 2019-10-23 05:00


  上传排行

  数据加载中.....

  下载排行

  数据加载中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目1-25 / 150. (共6页)
  1 2 3 4 5 6 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  Anping Wang [1/1]
  C. B. Yang [0/1]
  C. Chang [0/1]
  C. H. Lin [0/1]
  C. H. Peng [0/1]
  C. L. Chang [0/1]
  C. L. Yeh [0/1]
  C. M. Chen [0/1]
  C. P. Cheng [0/1]
  C. P. Huang [0/1]
  C. S. Tseng [0/1]
  C. V. Ramamoorthy [0/2]
  C. W. Yang [0/1]
  C. Y. Liu [0/1]
  Chen-Fu Chien [0/1]
  Chen, PY [2/2]
  Chen, SH [1/1]
  Chen, W.-T. [1/1]
  CHEN, WT [4/7]
  Cheng-Han Wu [1/1]
  Cheng-Kuan Lin [1/1]
  Chi-Fu Huang [1/1]
  Chi-Han Lin [2/2]
  Chi-Hong Chao [1/1]
  Chia-Cheng Liu [0/1]
  显示项目1-25 / 150. (共6页)
  1 2 3 4 5 6 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈