English  |  正體中文  |  简体中文  |  Items with full text/Total items : 54367/62174 (87%)
Visitors : 14925822      Online Users : 73
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTHU Library IR team.
Scope Tips:
 • please add "double quotation mark" for query phrases to get precise results
 • please goto advance search for comprehansive author search
 • Adv. Search
  HomeLoginUploadHelpAboutAdminister Goto mobile version

  Collection

  第1期 [13/13]
  第2期 [8/8]
  第3期 [8/8]
  第4期 [9/9]
  第5期 [7/7]
  第6期 [5/5]
  第7期 [4/4]

  Siblings


  人文社會學院簡訊 [67/68]
  台灣研究通訊 [120/120]
  外語系系週刊 [7/7]
  清華中文學報 [88/88]
  清華中文學林 [12/12]
  清華中文系電子報 [8/11]
  清華歷史教學 [246/246]

  Community Statistics


  近3年內發表的文件:0(0.00%)
  含全文筆數:54(100.00%)

  文件下載次數統計
  下載大於0次:54(100.00%)
  下載大於100次:54(100.00%)
  檔案下載總次數:20776(0.09%)

  最後更新時間: 2020-09-18 19:07

  上傳排行

  資料載入中.....

  下載排行

  資料載入中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目1-25 / 59. (共3頁)
  1 2 3 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  Barry Chung-Yu Yang [2/2]
  Bo-Ching Chen [1/1]
  Chao-ting Tim Chou [1/1]
  Chaokai Shi [1/1]
  Chen-Sheng Luther Liu [1/1]
  Cheng-Chieh Su [1/1]
  Cheng-Yu Edwin Tsai [1/1]
  Chia-yin Erica Hu [1/1]
  Chihsia Tang [2/2]
  Ching-ting Chuang [1/1]
  Chingya Chao [1/1]
  Chu, Man-Ni [1/1]
  Chunming Wu [1/1]
  Daisy L. Hung [1/1]
  Endo Masahiro [1/1]
  Feng-fan Hsieh [1/1]
  Fu-Mei Hsu [1/1]
  Han-Chun Huang [1/1]
  Hsiao-hung. Iris Wu [1/1]
  Hsieh, Chia-Ling [1/1]
  Hsu, Jean C.-F. [1/1]
  Huang, Han-Chun [1/1]
  Hui-Chin Tsai [1/1]
  Huilin Fang [1/1]
  Jian-Shiung Shie [1/1]
  顯示項目1-25 / 59. (共3頁)
  1 2 3 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回饋