National Tsing Hua University Institutional Repository:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 54367/62174 (87%)
造访人次 : 10375347      在线人数 : 108
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTHU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻

  子类别

  第53期-生命教育 [17/17]
  第54期-科技管理 [14/14]
  第55期-能源 [12/12]
  第56期-資訊社會 [12/12]
  第57期-物理 [12/12]
  第58期-機械工程 [13/13]
  第59期-生命科學 [11/11]
  第60期-材料科學 [11/11]
  第61期-性別研究 [11/11]
  第62期-半導體元件 [12/12]
  第63期 [13/13]
  第64期 [21/21]
  第65期 [20/20]
  第66期 [19/19]
  第67期 [21/21]
  第68-69期 [26/26]

  邻近社群


  專題演講 [2/2]
  管理端測試 [2/7]
  機構典藏 [111/111]

  社群统计


  近3年内发表的文件:0(0.00%)
  含全文笔数:245(100.00%)

  文件下载次数统计
  下载大于0次:245(100.00%)
  下载大于100次:245(100.00%)
  全文下载总次数:110700(0.61%)

  最后更新时间: 2018-01-22 07:45

  上传排行

  数据加载中.....

  下载排行

  数据加载中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目1-25 / 178. (共8页)
  1 2 3 4 5 6 7 8 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  Chang, Shu-hua [3/3]
  Chao, Mei-chun [1/1]
  Chen, Tzu-chen [1/1]
  Chen, Yu-fan [1/1]
  Chen, Yu- fen [1/1]
  Chiang, Yu-chieh [2/2]
  Chiou, Ya-nuan [1/1]
  Chou, Shul-lai [1/1]
  Chu-ya Chang [3/3]
  Chuang, Hwei-lin [1/1]
  Chwen-huey Yu [26/26]
  Editorial Board [10/10]
  Fu, Chiao-yun [1/1]
  Fu-hui Wu [3/3]
  Fu-ren Lin [1/1]
  Hsiao-chin Hsieh [2/2]
  Hsieh, Hui-wen [4/4]
  Hsiu-chieh Chuang [1/1]
  Hui-wen Hsieh [12/12]
  Hung, Shu-hsuan [1/1]
  Hwei-lin Chuang [9/9]
  Jung-hsuan Wang [3/3]
  Leu, Shwu-may [1/1]
  Li-hsin Wan [5/5]
  Liang, Shou-shian [1/1]
  显示项目1-25 / 178. (共8页)
  1 2 3 4 5 6 7 8 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈