National Tsing Hua University Institutional Repository:
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 54367/62174 (87%)
造访人次 : 14654815      在线人数 : 82
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTHU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻
  會議論文 [151/197]
  期刊論文 [705/750]
  考古題 [88/88]

  类别统计

  近3年内发表的文件:0(0.00%)
  含全文笔数:9(90.00%)

  文件下载次数统计
  下载大于0次:9(100.00%)
  下载大于100次:9(100.00%)
  全文下载总次数:4000(0.74%)

  最后更新时间: 2020-07-10 09:07


  上传排行

  数据加载中.....

  下载排行

  数据加载中.....

  RSS Feed RSS Feed

  跳至: [中文]   [数字0-9]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
  请输入前几个字:   

  显示项目1-10 / 10. (共1页)
  1 
  每页显示[10|25|50]项目

  日期题名作者
  三度空間人體掃描資料的自動化特徵點辨識方法 盧, 俊銘; 王, 茂駿
  2006-11-21 冰炒機 陳, 飛龍
  2006-10-21 可從網際網路更新播放內容之播放裝置 王, 國明; 王, 偉志; 蔣, 清龍
  多功能影像播放裝置 王, 國明
  2006-10-11 多功能影像播放裝置(第二案) 王, 國明
  2006-12-11 多功能影像播放裝置(第四案) 王, 國明
  多功能陳列櫃 陳, 飛龍
  工具握把改良結構 王, 茂駿; 錡, 信堯
  用於半導體罩幕孔洞之邊緣補值的樣型補值法 林, 順利; LIN, SHUN-LI; 簡, 禎富; CHIEN, CHEN-FU; 鄧, 景豐; DENG, JING-FENG
  電子化文件分群解析方法 許, 芙瑲; HSU, FU-CHIANG; 侯, 建良; HOU, JIANG-LIANG; 何, 佩勳; HO, PEI-HSUN; 張, 瑞芬; TRAPPEY, AMY J.C.; 張, 力元; TRAPPEY, CHARLES V.; 劉, 尚志; LIU, SHANG-JYH

  显示项目1-10 / 10. (共1页)
  1 
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈