National Tsing Hua University Institutional Repository:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 54367/62174 (87%)
造访人次 : 15030530      在线人数 : 163
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTHU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻

  子类别

  專書論文 [3/3]
  會議論文 [71/85]
  期刊論文 [124/180]
  考古題 [19/19]

  邻近社群


  中國文學系 [48/48]
  人文社會學院出版品 [602/606]
  台灣文學研究所 [46/434]
  外國語文學系 [34/34]
  人文社會學院學士班 [1/1]
  哲學研究所 [55/124]
  歷史研究所 [58/58]
  社會學研究所 [264/768]
  臺灣研究教師在職進修碩士學位班 [21/21]
  語言學研究所 [29/29]

  社群统计


  近3年内发表的文件:0(0.00%)
  含全文笔数:217(75.61%)

  文件下载次数统计
  下载大于0次:217(100.00%)
  下载大于100次:216(99.54%)
  全文下载总次数:136212(0.59%)

  最后更新时间: 2020-09-20 15:27

  上传排行

  数据加载中.....

  下载排行

  数据加载中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目1-25 / 112. (共5页)
  1 2 3 4 5 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  admin, admin [0/1]
  Alan Cooper [1/1]
  and Keith Dobney [1/1]
  Atholl Anderson [1/1]
  Barry Rolett [1/1]
  Bion Griffin [1/1]
  C. Julia Huang [3/4]
  Cheng-hwa Tsang [1/1]
  Chien-Yu Julia Huang [1/1]
  Chun-Yu Chuang [1/1]
  Chung-Wei Yang [1/1]
  Elizabeth Matisoo-Smith e [1/1]
  Emile Keane [1/1]
  Eric West [1/1]
  Ettore Randi [1/1]
  Gaynor Dolman [1/1]
  Gert Van den Bergh [1/1]
  Greger Larson [1/1]
  Huang C.J. [1/1]
  Hung-Lin Chiu [1/1]
  Hwa-Yen Liu [1/1]
  Jing Yuan [1/1]
  Jiunn-Hsing Chao [1/1]
  Judith Robins [1/1]
  Ku, Kun-hui [9/16]
  显示项目1-25 / 112. (共5页)
  1 2 3 4 5 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈