National Tsing Hua University Institutional Repository:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 54367/62174 (87%)
造访人次 : 15032667      在线人数 : 142
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTHU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻

  子类别

  專書論文 [7/7]
  會議論文 [62/406]
  期刊論文 [165/325]
  考古題 [30/30]

  邻近社群


  中國文學系 [48/48]
  人文社會學院出版品 [602/606]
  台灣文學研究所 [46/434]
  外國語文學系 [34/34]
  人文社會學院學士班 [1/1]
  人類學研究所 [217/287]
  哲學研究所 [55/124]
  歷史研究所 [58/58]
  臺灣研究教師在職進修碩士學位班 [21/21]
  語言學研究所 [29/29]

  社群统计


  近3年内发表的文件:0(0.00%)
  含全文笔数:264(34.38%)

  文件下载次数统计
  下载大于0次:264(100.00%)
  下载大于100次:259(98.11%)
  全文下载总次数:134003(0.58%)

  最后更新时间: 2020-09-20 20:09

  上传排行

  数据加载中.....

  下载排行

  数据加载中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目1-25 / 199. (共8页)
  1 2 3 4 5 6 7 8 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  A-chin Hsiau [3/6]
  Alfred Hu [0/1]
  B. E. Chou [2/11]
  Been-lon Chen [0/1]
  Cal and Janet Clark [0/4]
  Cal Clark [0/2]
  Chang Wei-an [1/7]
  Chen, Chaonan [1/2]
  Chih-cheng Lo [0/1]
  Chin-chun Yi [1/1]
  Chou, B. E. [2/23]
  Chou BE [0/1]
  Chou, Bih-Er [1/5]
  Chyuan-Yuan Wu [0/1]
  Clark, Cal [0/1]
  Clark, Cal and Janet [1/4]
  Clark, J. [0/1]
  Cyrus Chu [0/1]
  D. M. Crider [0/2]
  Daheim, Hans Jürgen [0/1]
  Dylan E. Lu [0/1]
  Engstrom, R.L. [1/1]
  F. K. Willits [0/2]
  G.T. Cornwell [0/1]
  Gary G. Hamilton [0/1]
  显示项目1-25 / 199. (共8页)
  1 2 3 4 5 6 7 8 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈