National Tsing Hua University Institutional Repository:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 54367/62174 (87%)
造访人次 : 10065851      在线人数 : 143
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTHU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻

  子类别

  會議論文 [24/129]
  期刊論文 [89/112]

  邻近社群


  學習科學研究所 [33/103]
  藝術中心 [48/48]
  通識教育中心 [222/546]

  社群统计


  近3年内发表的文件:0(0.00%)
  含全文笔数:113(46.89%)

  文件下载次数统计
  下载大于0次:113(100.00%)
  下载大于100次:105(92.92%)
  全文下载总次数:40592(0.22%)

  最后更新时间: 2017-11-22 22:38

  上传排行

  数据加载中.....

  下载排行

  数据加载中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目1-25 / 109. (共5页)
  1 2 3 4 5 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  Acee T [3/6]
  Acee, T. W. [1/1]
  Akgun M [1/1]
  Avers, D. [1/1]
  Bichelmeyer, B. A. [1/1]
  Bierer, L. [0/1]
  Cagiltay K [1/1]
  Chang, C. L [3/4]
  Chang, Y.–F. [0/1]
  Chen, J. [0/4]
  Chen, P. Y. [1/1]
  Chen, S. [0/5]
  Chen, S. H. [1/1]
  Chen, S. Y [10/32]
  Chen, Shun-Fen [0/2]
  Chen, Su-Fen [0/2]
  Chen SY [1/1]
  Chen, Y. [0/1]
  Cho, Y. [0/2]
  Chuang, W. [0/2]
  Chung, W. [0/10]
  Chung WH [3/3]
  Cooper, C. [0/1]
  Dennen, V. [1/1]
  Fan, Y [0/9]
  显示项目1-25 / 109. (共5页)
  1 2 3 4 5 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈