National Tsing Hua University Institutional Repository:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 54367/62174 (87%)
造访人次 : 14642093      在线人数 : 63
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTHU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻

  子类别

  會議論文 [2/12]
  期刊論文 [49/55]
  考古題 [12/12]

  邻近社群


  國際專業管理碩士班 [5/5]
  科技法律研究所 [131/185]
  科技管理研究所 [143/160]
  科管院出版品 [28/28]
  經濟學系 [147/219]
  經營管理碩士在職專班 [5/5]
  計量財務金融學系 [118/120]
  高階經營管理碩士在職專班 [13/14]

  社群统计


  近3年内发表的文件:0(0.00%)
  含全文笔数:63(79.75%)

  文件下载次数统计
  下载大于0次:63(100.00%)
  下载大于100次:63(100.00%)
  全文下载总次数:63985(0.28%)

  最后更新时间: 2020-07-06 18:14

  上传排行

  数据加载中.....

  下载排行

  数据加载中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目1-25 / 97. (共4页)
  1 2 3 4 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  Aiello, J. R [1/1]
  Angela Locascio [1/1]
  B. Lin [1/1]
  Brian P. Niehoff [1/1]
  C.-M. Chang [1/1]
  C.Y. John Cheng [1/1]
  Chae, B [2/2]
  Chen, J. [0/2]
  Cheng-hsin Chiang [0/1]
  Chi, C. [0/1]
  Chi-Lu Chen [2/2]
  Chuang, S.C [3/3]
  Chui-Chen Chiu [3/4]
  Chwen Sheu [1/1]
  D. C. Yen [1/1]
  D. Chou [1/1]
  D. Yen [2/2]
  Daniel J. Buehrer [1/1]
  Day, R.-F [0/1]
  Debora Dunkle [2/2]
  Eldon Y. Li [3/3]
  France, T. [1/1]
  Fu-ren Lin [2/2]
  Gary C.-W. Shyi [2/2]
  Gary Klein [1/1]
  显示项目1-25 / 97. (共4页)
  1 2 3 4 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈