National Tsing Hua University Institutional Repository:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 54367/62174 (87%)
造访人次 : 10380475      在线人数 : 73
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTHU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻

  子类别

  專利 [24/27]
  會議論文 [219/268]
  期刊論文 [1034/1123]
  考古題 [73/74]

  邻近社群


  原子科學院出版品 [88/88]
  生醫工程與環境科學系 [1103/1793]
  核子工程與科學研究所 [71/72]

  社群统计


  近3年内发表的文件:0(0.00%)
  含全文笔数:1350(90.48%)

  文件下载次数统计
  下载大于0次:1350(100.00%)
  下载大于100次:1326(98.22%)
  全文下载总次数:455817(2.49%)

  最后更新时间: 2018-01-23 17:52

  上传排行

  数据加载中.....

  下载排行

  数据加载中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目1-25 / 2786. (共112页)
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  A. Chin [2/2]
  A. Chin'F. M. Pan [1/1]
  A. G. Sheinerman [2/2]
  A. Groso [1/1]
  A. Ioffe [2/2]
  A.J. Balkcum [1/1]
  A.J. Machiels [1/5]
  A. Kahn [1/1]
  A. Kohyama [3/3]
  A. Lyon [1/1]
  A. M. Hermann [2/2]
  A. R. Pennisi [3/3]
  A.S. Oates [2/2]
  A. Terrasi [4/4]
  A. van Dam [1/1]
  A. W. Leung [1/1]
  A.Y. Chena [1/1]
  Abbas, M.I. [1/1]
  Ae Ri Kim [1/1]
  Ah-Ram Pyun [0/1]
  Ai, C.F. [1/1]
  Ai,Chi-Fong [1/1]
  Ai-Yih Wang [1/1]
  Aiguo Li [1/1]
  Al-Hussan, K.A. [0/1]
  显示项目1-25 / 2786. (共112页)
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈