National Tsing Hua University Institutional Repository:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 54367/62174 (87%)
造访人次 : 15032751      在线人数 : 140
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTHU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻

  子类别

  專利 [196/297]
  會議論文 [33/36]
  期刊論文 [1279/1301]
  考古題 [42/42]

  邻近社群


  分子工程學程碩士班 [3/3]
  化學工程學系 [1123/1249]
  工學院出版品 [560/560]
  工業工程與工程管理學系 [953/1045]
  生物工程學程碩士班 [4/4]
  動力機械工程學系 [1423/1513]
  奈米工程與微系統研究所 [112/125]

  社群统计


  近3年内发表的文件:0(0.00%)
  含全文笔数:1550(92.48%)

  文件下载次数统计
  下载大于0次:1550(100.00%)
  下载大于100次:1549(99.94%)
  全文下载总次数:813613(3.50%)

  最后更新时间: 2020-09-20 15:59

  上传排行

  数据加载中.....

  下载排行

  数据加载中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目1-25 / 2662. (共107页)
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  A. C-M Yang [5/5]
  Adam Hsieh [2/2]
  Ahn H [1/1]
  Al-Kang Li [1/1]
  An Pin Lee [1/1]
  ANDERSON JE [2/2]
  Andy Hsu [1/1]
  Anthony TC [2/2]
  ARKO AJ [1/1]
  Arnold C. M. Yang [1/1]
  ARNOLD CHANG-MOU YANG [1/1]
  ATWATER HA [1/1]
  B. M. Yen [1/1]
  B. S. Chiou [9/9]
  B. S. Chioua [1/1]
  Babu PD [1/1]
  Bailey WE [1/1]
  Bang-Ying Yu [2/2]
  Bao-Shun Yau [2/2]
  Barr, Ronald A. [1/1]
  BARTTLET R [1/1]
  Bayreuther, G. [1/1]
  BERTNESS KA [1/1]
  Bi-Lian Young [4/4]
  Bi-Shio Chiou [1/1]
  显示项目1-25 / 2662. (共107页)
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈