National Tsing Hua University Institutional Repository:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 54367/62174 (87%)
造访人次 : 15039533      在线人数 : 102
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTHU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻

  子类别

  專利 [96/96]
  技術報告 [4/4]
  會議論文 [138/172]
  期刊論文 [1101/1157]
  考古題 [84/84]

  邻近社群


  分子工程學程碩士班 [3/3]
  化學工程學系 [1123/1249]
  工學院出版品 [560/560]
  工業工程與工程管理學系 [953/1045]
  生物工程學程碩士班 [4/4]
  奈米工程與微系統研究所 [112/125]
  材料科學工程學系 [1550/1676]

  社群统计


  近3年内发表的文件:0(0.00%)
  含全文笔数:1423(94.05%)

  文件下载次数统计
  下载大于0次:1423(100.00%)
  下载大于100次:1423(100.00%)
  全文下载总次数:658681(2.83%)

  最后更新时间: 2020-09-22 04:09

  上传排行

  数据加载中.....

  下载排行

  数据加载中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目1-25 / 1980. (共80页)
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  Ahn, C.H. [2/3]
  Ahn CH [1/1]
  Ahn, Chong H. [1/1]
  Andrew Yeh, J. [1/1]
  Armaly, B. F. [0/1]
  ARMALY BF [4/4]
  B. F. Armaly [1/1]
  B.S. Thompson [1/1]
  Bang-Chih Liu [1/1]
  Barzilai, A. [1/2]
  Barzilai, A.M. [1/2]
  Barzilai, Aaron [1/1]
  Barzilai AM [1/1]
  Beaucage G [2/2]
  Ber-Ching Wang [0/1]
  Bissell, M.G. [1/1]
  Bo-Jui Chang [1/1]
  Bo-Yi Chen [1/1]
  Bor-Sen Chen [1/1]
  C. -N. Fan [1/1]
  C A Chang [1/1]
  C.A. Yuan [1/1]
  C. Alex Chang [1/1]
  C. Chen [1/1]
  C Fu [1/1]
  显示项目1-25 / 1980. (共80页)
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈