National Tsing Hua University Institutional Repository:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 54367/62174 (87%)
造访人次 : 14647694      在线人数 : 72
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTHU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻

  子类别

  技術報告 [1/1]
  會議論文 [356/358]
  期刊論文 [361/362]

  邻近社群


  原子科學技術發展中心 [1/1]
  奈微與材料科技中心 [94/106]
  實驗動物房 [14/14]
  清大/工研院聯合研究中心 [21/21]
  研究中心出版品 [345/345]
  電腦與通訊科技研發中心 [817/845]
  光電研究中心 [63/69]
  腦科學研究中心 [52/57]

  社群统计


  近3年内发表的文件:0(0.00%)
  含全文笔数:718(99.58%)

  文件下载次数统计
  下载大于0次:718(100.00%)
  下载大于100次:718(100.00%)
  全文下载总次数:587598(2.62%)

  最后更新时间: 2020-07-08 11:18

  上传排行

  数据加载中.....

  下载排行

  数据加载中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目1-25 / 810. (共33页)
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  Abadir, M.S. [1/1]
  Abadir MS [1/1]
  Aida Todri [1/1]
  Ang-Chih Hsieh [1/1]
  Bartelink, D. [1/1]
  Bo-Rong Lin [1/1]
  Boning, D. [1/1]
  Bordelon, J. [1/1]
  Bradbury, D. [1/1]
  Brewer,Forrest [1/1]
  C.-C. Yang [1/1]
  C.H. Cheng [1/1]
  C.H Hong [1/1]
  C.-H. Lin [1/1]
  C.-M. Huang [1/1]
  C.-M. Lai [1/1]
  C.-T. Chiu [2/2]
  C.W. Cheng [1/1]
  C.-Y. Wang [1/1]
  Chan, M.Y. [1/1]
  Chang, A.C.-Y. [1/1]
  Chang,Cheng-Ru [1/1]
  Chang,Chwen-Cher [1/1]
  Chang,David Chih-Wei [1/1]
  Chang, E. [1/1]
  显示项目1-25 / 810. (共33页)
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈