National Tsing Hua University Institutional Repository:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 54367/62174 (87%)
造访人次 : 10064949      在线人数 : 127
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTHU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻

  子类别

  技術報告 [1/1]
  期刊論文 [20/20]

  邻近社群


  原子科學技術發展中心 [1/1]
  奈微與材料科技中心 [122/134]
  實驗動物房 [14/14]
  研究中心出版品 [345/345]
  積體電路設計技術研發中心 [718/721]
  電腦與通訊科技研發中心 [817/845]
  光電研究中心 [63/69]
  腦科學研究中心 [52/57]

  社群统计


  近3年内发表的文件:0(0.00%)
  含全文笔数:21(100.00%)

  文件下载次数统计
  下载大于0次:21(100.00%)
  下载大于100次:21(100.00%)
  全文下载总次数:20491(0.11%)

  最后更新时间: 2017-11-22 19:17

  上传排行

  数据加载中.....

  下载排行

  数据加载中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目1-25 / 31. (共2页)
  1 2 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  Chang,Long-Wen [1/1]
  Chao,Ting-Hai [1/1]
  Chen,Chau-Shen [1/1]
  Chen,Ching-Dong [1/1]
  Chen,Yirng-An [1/1]
  Chou,Yih-Chih [1/1]
  Gajski,Daniel D. [2/2]
  Hsieh,Hang-Ching [1/1]
  Hsieh,Yung-Ching [3/3]
  Hsu,Yu-Chin [7/7]
  Hwang,Cheng-Tsung [1/1]
  Hwang,Chi Yi [4/4]
  Hwang,Ting Ting [1/1]
  Hwang,TingTing [1/1]
  Jiang,Yi-Min [1/1]
  Lee,Tsing-Fa [2/2]
  Lee,Yuh-Sheng [1/1]
  Lin,Min-Siang [1/1]
  Lin,Youn-Long [20/20]
  Perng,Hourng-Wern [1/1]
  Su,Hsiao-Pin [3/3]
  Tsai,Fur-Shing [2/2]
  Tsay,Yu-Wen [2/2]
  Wu,Allen C. -H [4/4]
  Wu,Allen C. H. [1/1]
  显示项目1-25 / 31. (共2页)
  1 2 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈