National Tsing Hua University Institutional Repository:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 54367/62174 (87%)
造访人次 : 9877914      在线人数 : 115
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTHU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻

  子类别

  會議論文 [11/17]
  期刊論文 [268/295]
  考古題 [37/37]

  邻近社群


  先進光源科技學位學程 [12/12]
  物理系 [2608/2815]
  理學院出版品 [435/445]
  化學系 [1926/2005]
  天文研究所 [252/254]
  統計學研究所 [144/149]

  社群统计


  近3年内发表的文件:0(0.00%)
  含全文笔数:338(91.11%)

  文件下载次数统计
  下载大于0次:316(93.49%)
  下载大于100次:314(92.90%)
  全文下载总次数:139958(0.77%)

  最后更新时间: 2017-10-21 10:56

  上传排行

  数据加载中.....

  下载排行

  数据加载中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目1-25 / 252. (共11页)
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  Addou, D [1/1]
  Afraimovich, V [1/1]
  Afraimovich VS [1/1]
  Andrei I. Volodin [2/2]
  Andrei I. Volodinb [1/1]
  Andrei Volodin [2/3]
  Andrew Rosalsky [3/3]
  C.-J. Sung [0/1]
  Cabrera, Manuel [1/1]
  Cabrera MO [1/1]
  Cai, Yun-Feng [1/1]
  Carvalho, JB [1/1]
  Chang, C [17/17]
  Chang, Chih [2/2]
  Chang HC [1/1]
  Chang SC [11/12]
  CHANG Shu-Cheng [4/5]
  Chang, SM [6/6]
  CHEN, CW [1/1]
  Chen, GY [2/2]
  Chen JTR [1/1]
  Chen, Jui-Tang Ray [1/1]
  Chen KJ [0/1]
  Chen, PA [1/1]
  Chen, Pingyan [1/1]
  显示项目1-25 / 252. (共11页)
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈