National Tsing Hua University Institutional Repository:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 54367/62174 (87%)
造访人次 : 14673657      在线人数 : 60
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTHU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻
  技術報告 [1/1]
  會議論文 [356/358]

  类别统计

  近3年内发表的文件:0(0.00%)
  含全文笔数:361(99.72%)

  文件下载次数统计
  下载大于0次:361(100.00%)
  下载大于100次:361(100.00%)
  全文下载总次数:315508(53.63%)

  最后更新时间: 2020-07-14 23:47


  上传排行

  数据加载中.....

  下载排行

  数据加载中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目1-25 / 305. (共13页)
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  Abadir MS [1/1]
  Ang-Chih Hsieh [1/1]
  Brewer,Forrest [1/1]
  C.T. Chiu [1/1]
  Chang,Ian [1/1]
  Chang,Long-Wen [1/1]
  Chang, M.-F. [1/1]
  Chang,M. N. [1/1]
  Chang, Meng-Fan [2/2]
  Chang,Min-Cheng [2/2]
  Chang-Ping Jiang [1/1]
  Chang, S.-C. [2/2]
  Chang,Shi-Sen [1/1]
  Chang,Shih-Chieh [14/14]
  Chang, T.-Y. [4/4]
  Chang, Tsin-Yuan [2/2]
  Chao,Ting-Hai [1/1]
  Chao-Wen Tzeng [1/1]
  Che-Chen Chou [1/1]
  Chen, C.-S. [1/1]
  Chen,Chau-Shen [2/2]
  Chen, Cheng [2/2]
  Chen,Ching-Dong [1/1]
  Chen,Kuang-Chien [1/1]
  Chen,Peng Sheng [1/1]
  显示项目1-25 / 305. (共13页)
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈