National Tsing Hua University Institutional Repository:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 54367/62174 (87%)
造访人次 : 9877916      在线人数 : 105
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTHU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻

  子类别

  期刊論文 [12/12]

  邻近社群


  生命科學系 [1188/1335]
  分子與細胞生物研究所 [23/25]
  生物科技研究所 [83/83]
  生物資訊與結構生物研究所 [5/5]

  社群统计


  近3年内发表的文件:0(0.00%)
  含全文笔数:23(100.00%)

  文件下载次数统计
  下载大于0次:12(52.17%)
  下载大于100次:12(52.17%)
  全文下载总次数:8447(0.05%)

  最后更新时间: 2017-10-21 10:58

  上传排行

  数据加载中.....

  下载排行

  数据加载中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目1-25 / 70. (共3页)
  1 2 3 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  Ann-Shyn Chiang [1/1]
  Che-Ming Hsuc [1/1]
  Chia-Hua Lina [1/1]
  Chia-Lin Wu [1/1]
  Chia-Ling Wu [2/2]
  Chieh Huo [1/1]
  Chien-Chih Yeh [1/1]
  Chien-Jen Chen [2/2]
  Chih-Pin Chuu [1/1]
  ChikOn Choy [1/1]
  Ching-Jen Chen [1/1]
  Ching-Yu Lin [1/1]
  Gan-Guang Liou [1/1]
  Glenn C. Turner [1/1]
  Hong-Lin Chan [1/1]
  Hsiao-Huei Chen [1/1]
  Hsiao-Hui Fu [1/1]
  Hsin-Hsin Peng [1/1]
  Hsin-Ling Hsu [4/4]
  Hsiu-Chuan Chou [1/1]
  Hsun Chiu [1/1]
  Hsun-Ti Yang [1/1]
  Hui-Chien Hsu [1/1]
  Hui-Ping Lin [1/1]
  Hung-Ju Shih [2/2]
  显示项目1-25 / 70. (共3页)
  1 2 3 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈