National Tsing Hua University Institutional Repository:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 54371/62179 (87%)
造访人次 : 8916183      在线人数 : 112
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTHU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻

  子类别

  博碩士論文 [272/280]
  國科會計畫 [78/78]
  專利 [3/3]
  會議論文 [2/4]
  期刊論文 [14/14]

  邻近社群


  生命科學系 [1652/1799]
  分子醫學研究所 [356/358]
  生物科技研究所 [434/439]
  生物資訊與結構生物研究所 [428/432]
  系統神經科學研究所 [17/17]

  社群统计


  近3年内发表的文件:44(11.61%)
  含全文笔数:369(97.36%)

  文件下载次数统计
  下载大于0次:369(100.00%)
  下载大于100次:335(90.79%)
  全文下载总次数:122810(0.74%)

  最后更新时间: 2017-04-29 15:35

  上传排行

  数据加载中.....

  下载排行

  数据加载中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目1-25 / 577. (共24页)
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  Aime Lin [1/1]
  B. A. Sheu [1/1]
  Bo-Ruei Chen [1/1]
  C.-A. Wang [1/1]
  Carolyn R. Moomaw [1/1]
  Casey, PJ [1/1]
  Chang, Chia-Ming [2/2]
  Chang, Chien Chung [8/8]
  Chang-Chih Tsao [1/1]
  Chang, Chun-Chuan [1/1]
  Chang, Dah-Tsyr [11/11]
  Chang, Hsur-Yun [2/2]
  Chang, Jang-Yang [1/1]
  Chang, Li-Ying [1/1]
  Chang, Margaret Dah-Tsyr [12/12]
  Chang, Shing-Jyh [1/1]
  Chang, Tse-Hao [1/1]
  Chang, Tzu-Yuan [1/1]
  Chang, Wei-Ju [1/1]
  Chang, Wei-Tang [1/1]
  Chang, Ya Han [1/1]
  Chang, Ya Ting [1/1]
  CHANG, YEN [1/1]
  Chao, Cheng-Han [1/1]
  Chao, Lo Yun [1/1]
  显示项目1-25 / 577. (共24页)
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈