National Tsing Hua University Institutional Repository:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 54367/62174 (87%)
造访人次 : 14642097      在线人数 : 66
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTHU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻

  子类别

  技術報告 [2/2]
  會議論文 [25/63]
  期刊論文 [101/135]
  考古題 [19/19]

  邻近社群


  國際專業管理碩士班 [5/5]
  科技法律研究所 [131/185]
  科技管理研究所 [143/160]
  科管院出版品 [28/28]
  經營管理碩士在職專班 [5/5]
  計量財務金融學系 [118/120]
  服務科學研究所 [63/79]
  高階經營管理碩士在職專班 [13/14]

  社群统计


  近3年内发表的文件:0(0.00%)
  含全文笔数:147(67.12%)

  文件下载次数统计
  下载大于0次:147(100.00%)
  下载大于100次:147(100.00%)
  全文下载总次数:125166(0.56%)

  最后更新时间: 2020-07-06 06:57

  上传排行

  数据加载中.....

  下载排行

  数据加载中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目1-25 / 132. (共6页)
  1 2 3 4 5 6 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  Angela Leungc [1/1]
  Athukorala, Prema-chandra [2/2]
  Baggs, Jen [1/1]
  Bee Yan Aw [2/2]
  C. C. Yang [1/1]
  C.H. Huang [1/1]
  Chen, K. -P. [1/1]
  CHENG-CHUNG LAI [9/18]
  Ching-Lung Tsay [1/2]
  Chiu, Y. S. [1/1]
  Chor-yiu SIN [4/4]
  Chu, Hsiao-Lei [2/2]
  Chu, Po-Young [1/1]
  Chy An Chen [1/1]
  Chyi, Y.L. [1/1]
  Chyi, Yih-Luan [6/11]
  D. Gunnell [1/1]
  E. Chou [1/1]
  Ederington, Louis H. [2/2]
  Eric S. Chou [1/1]
  Eric S. Lin [7/11]
  Eric Szu-Wen Chou [1/1]
  Eugene Beaulieu [1/1]
  Fann, Guang-Jong [1/1]
  Fung, Loretta [2/2]
  显示项目1-25 / 132. (共6页)
  1 2 3 4 5 6 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈