English  |  正體中文  |  简体中文  |  Items with full text/Total items : 54367/62174 (87%)
Visitors : 10375347      Online Users : 108
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTHU Library IR team.
Scope Tips:
 • please add "double quotation mark" for query phrases to get precise results
 • please goto advance search for comprehansive author search
 • Adv. Search
  HomeLoginUploadHelpAboutAdminister Goto mobile version
  第57期-物理 [12/12]
  第58期-機械工程 [13/13]
  第59期-生命科學 [11/11]
  第61期-性別研究 [11/11]
  第62期-半導體元件 [12/12]
  第63期 [13/13]
  第64期 [21/21]
  第65期 [20/20]
  第66期 [19/19]
  第67期 [21/21]
  第68-69期 [26/26]
  第53期-生命教育 [17/17]
  第54期-科技管理 [14/14]
  第55期-能源 [12/12]
  第56期-資訊社會 [12/12]

  Collection Statistics

  近3年內發表的文件:0(0.00%)
  含全文筆數:11(100.00%)

  文件下載次數統計
  下載大於0次:11(100.00%)
  下載大於100次:11(100.00%)
  檔案下載總次數:4581(4.14%)

  最後更新時間: 2018-01-22 15:47


  上傳排行

  資料載入中.....

  下載排行

  資料載入中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目1-25 / 31. (共2頁)
  1 2 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  Chwen-huey Yu [2/2]
  Hwei-lin Chuang [1/1]
  Mei-sying Lee [1/1]
  Ming-yeh Chen [1/1]
  Pei-yu Lu [1/1]
  Po-jen Lai [1/1]
  Ren-jie Liu [1/1]
  Shu-fen Chiu [2/2]
  Shu-hua Chang [1/1]
  Shu-lai Chou [1/1]
  Shu-shyan Chang [1/1]
  Yi-hsuan La [1/1]
  Yi-hsuan Lai [2/2]
  Zi-chen Chen [1/1]
  余純惠 [2/2]
  劉仁傑 [1/1]
  周澍來 [1/1]
  張淑嫺 [1/1]
  張淑華 [1/1]
  李美幸 [1/1]
  盧凱玲 [1/1]
  盧珮瑜 [1/1]
  簡欣怡 [1/1]
  莊慧玲 [1/1]
  賴伯仁 [1/1]
  顯示項目1-25 / 31. (共2頁)
  1 2 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回饋