National Tsing Hua University Institutional Repository:
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 54367/62174 (87%)
造访人次 : 14528783      在线人数 : 68
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTHU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻

  子类别

  第1期 [1/1]
  第2期 [1/1]
  第3期 [1/1]
  第4期 [1/1]
  第5期 [1/1]
  第6期 [1/1]
  第7期 [1/1]

  邻近社群


  UST Working Papers in Linguistics [54/54]
  人文社會學院簡訊 [67/68]
  台灣研究通訊 [120/120]
  清華中文學報 [88/88]
  清華中文學林 [12/12]
  清華中文系電子報 [8/11]
  清華歷史教學 [246/246]

  社群统计


  近3年内发表的文件:0(0.00%)
  含全文笔数:7(100.00%)

  文件下载次数统计
  下载大于0次:7(100.00%)
  下载大于100次:7(100.00%)
  全文下载总次数:2947(0.01%)

  最后更新时间: 2020-05-29 19:23

  上传排行

  数据加载中.....

  下载排行

  数据加载中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至:
  或输入年份:
  由新到旧排序 由最旧的开始

  显示项目1-7 / 7. (共1页)
  1 
  每页显示[10|25|50]项目

  日期题名作者
  2012-06-20 國立清華大學外國語文學系系週刊第7期 Johanna E. Katchen; Huang-Hua Chen; Alison Chiang; Mable Hsu; Candy Wu; Julia Hsu; Lena Hsu
  2009-12-25 國立清華大學外國語文學系系週刊第6期 Kai-Xin Xiao; Chun-Hung Wu; Dr. Johanna Katchen
  2009-12-12 國立清華大學外國語文學系系週刊第5期 Kai-Xin Xiao; Chun-Hung Wu; Dr. Johanna Katchen
  2009-11-27 國立清華大學外國語文學系系週刊第4期 Chun-Hung Wu; Kai-Xin Xiao; Dr. Johanna Katchen
  2009-11-13 國立清華大學外國語文學系系週刊第3期 Kai-Xin Xiao; Dr. Johanna Katchen
  2009-11-01 國立清華大學外國語文學系系週刊第2期 Chun-Hung Wu; Dr. Johanna Katchen; Kai-Xin Xiao
  2009-10-16 國立清華大學外國語文學系系週刊第1期 Chun-Hung Wu; Dr. Johanna Katchen; Kai-Xin Xiao

  显示项目1-7 / 7. (共1页)
  1 
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈