English  |  正體中文  |  简体中文  |  Items with full text/Total items : 54367/62174 (87%)
Visitors : 15032832      Online Users : 123
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTHU Library IR team.
Scope Tips:
 • please add "double quotation mark" for query phrases to get precise results
 • please goto advance search for comprehansive author search
 • Adv. Search
  HomeLoginUploadHelpAboutAdminister Goto mobile version
  創刊號 [12/12]
  第七期 [17/17]
  第九期 [19/19]
  第二期 [19/19]
  第五期 [17/17]
  第八期 [21/21]
  第六期 [21/21]
  第十一期 [17/17]
  第十七期 [19/19]
  第十三期 [16/16]
  第十九期 [20/20]
  第十二期 [20/20]
  第十五期 [20/20]
  第十八期 [17/17]
  第十六期 [15/15]
  第十四期 [14/14]
  第十期 [13/13]
  第四期 [25/25]

  Collection Statistics

  近3年內發表的文件:0(0.00%)
  含全文筆數:23(100.00%)

  文件下載次數統計
  下載大於0次:23(100.00%)
  下載大於100次:23(100.00%)
  檔案下載總次數:13228(6.61%)

  最後更新時間: 2020-09-20 23:46


  上傳排行

  資料載入中.....

  下載排行

  資料載入中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目1-25 / 28. (共2頁)
  1 2 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  Chang, Yu Ning [1/1]
  Chen, Chih-jou Jay [1/1]
  Chen, Fu-wei [1/1]
  Han, Ling [1/1]
  Hsu, Szu-chien [2/2]
  Lei, Ying [1/1]
  Lin, Cheng-yi [1/1]
  Lin, Jih-wen [1/1]
  Liu, Hsiao-lu [1/1]
  Tao, Yi-Feng [1/1]
  Tsai, Horng Ming [1/1]
  Wu, Jieh-Min [1/1]
  Wu, Meng-Chieh [1/1]
  劉小璐 [1/1]
  吳介民 [1/1]
  吳孟潔 [2/2]
  張育寧 [2/2]
  徐斯儉 [2/2]
  林正義 [1/1]
  林繼文 [1/1]
  當代中國研究中心 [6/6]
  蔡宏明 [1/1]
  陳志柔 [1/1]
  陳馥瑋 [1/1]
  陶儀芬 [1/1]
  顯示項目1-25 / 28. (共2頁)
  1 2 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回饋