National Tsing Hua University Institutional Repository:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 54367/62174 (87%)
造访人次 : 15032776      在线人数 : 110
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTHU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻

  子类别

  會議論文 [4/5]
  期刊論文 [42/45]

  邻近社群


  徐遐生 (2002-2006) [158/159]
  劉兆玄 (1987-1993) [82/86]
  李家同 (1993-1994) [80/83]
  陳信雄 (1997-1998) [54/54]
  陳文村 (2006-2010) [39/138]

  社群统计


  近3年内发表的文件:0(0.00%)
  含全文笔数:46(92.00%)

  文件下载次数统计
  下载大于0次:46(100.00%)
  下载大于100次:46(100.00%)
  全文下载总次数:46536(0.20%)

  最后更新时间: 2020-09-20 23:33

  上传排行

  数据加载中.....

  下载排行

  数据加载中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目1-25 / 83. (共4页)
  1 2 3 4 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  Aggarwal, J [1/1]
  B.M. Jahn [1/1]
  Bohm, F [1/1]
  C.F. Dai [1/1]
  C.F. You [1/2]
  C.H. Chen [7/8]
  C.H. Lo [2/2]
  C. S. Lee [2/2]
  C.T. Chan [1/1]
  C.T. Chang [1/1]
  C. Y. Lan [7/8]
  C. Y. Lu [1/1]
  C. You [1/1]
  Calaway, W.F. [1/1]
  CHANG, CT [1/1]
  Chen, C.-Y. [1/1]
  Chen Chang-Hwa [2/2]
  Chen, H.-W. [1/1]
  Chen, J.-C. [1/1]
  D.A. Papanastassiou [6/6]
  D.C. Lee [1/1]
  Foster, G [1/1]
  G.J. Wasserburg [6/6]
  H.H. Thanh [1/1]
  H.-J. Yang [1/2]
  显示项目1-25 / 83. (共4页)
  1 2 3 4 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈